Servis

Zabezpečujeme nasledujúce typy záručných aj pozáručných servisných úkonov:

 • Havarijný servis
 • Preventívne servisné kontroly
 • Pravidelné servisné úkony na základe servisnej zmluvy
 • Kalibrácia a validácia zariadení, revízie
 • Vystavenie IQ/OQ
 • Dokumentácia a posudzovanie stavu zariadení
 • Revitalizácia zariadení

 

Zabezpečujeme servis nasledujúcich produktov.

Servis vlastných výrobkov:

 • Digestory a médiové steny
 • Laboratórny a kancelársky nábytok
 • Laminárne boxy

Servis distribuovaných produktov:

 • Prístroje pre ohrev a chladenie
 • Prístroje pre mechanické operácie
 • Prístroje pre prípravu čistej vody, umývanie a čistenie
 • Prístroje pre meranie veličín
 • Dávkovacie a filtračné zariadenia

 

Naše servisné oddelenie ponúka tieto služby:

 • Poradenstvo pri nákupe prístrojov z hľadiska ich vhodnosti pre danú aplikáciu
 • Inštalácia prístrojov a zaškolenie obsluhy
 • Záručné opravy a servisné práce na základe reklamácie alebo písomnej objednávky
 • Prevedenie elektrickej revízie v zmysle ČSN 331610 vrátane vystavenia revíznej správy (prevádzkovateľ je povinný túto revíziu zabezpečiť každé dva roky)
 • Servisná starostlivosť o prístroje na základe celoročnej objednávky, alebo servisnej zmluvy
 • Dlhodobé servisné zmluvy na základe individuálnych požiadaviek za zvýhodnených podmienok

Kvalita služieb je zabezpečená certifikovaným systémom kvality  podľa ČSN EN ISO 9001. Zárukou kvality nášho servisu je tým kvalifikovaných a pravidelne zaškolených technikov.

Servisné prehliadky digestorov a médiových stien MERCI®

Z hľadiska zákona sú digestory a médiové steny nízkonapäťovými spotrebičmi. Predovšetkým v prípade digestorov sa jedná o pomerne zložitý výrobok, pozostávajúci z mnohých elektrických, elektronických a mechanických častí, ktorých kvalita, spoľahlivosť a bezchybná súčinnosť predstavujú potrebné aspekty pre zachovanie správnej funkcie výrobku ako celku.

Tento fakt vystupuje do popredia o to viac, že sa v digestoroch často pracuje s látkami ohrozujúcimi ľudské zdravie. Z tohto dôvodu Vám ako výrobcovia odporúčame vykonávať minimálne jedenkrát za 12 mesiacov pravidelné servisné prehliadky, ktorých cieľom je nielen výrazne predĺžiť životnosť celého zariadenia, ale taktiež poskytnúť užívateľovi prakticky neobmedzenú záručnú dobu, ktorých presný charakter je stanovený obchodnými podmienkami firmy MERCI, s. r. o.

Pravidelnú servisnú prehliadku sme schopní zrealizovať buď na základe osobitnej objednávky užívateľa, alebo s ohľadom na údaje v servisnej zmluve, uzatvorenej medzi firmou MERCI, s. r. o. a užívateľom kedykoľvek po inštalácii a odovzdaní nového digestora či médiovej steny. V prípade uzatvorenia dlhodobej servisnej zmluvy preberá zodpovednosť dohliadania nad termínmi platnosti záručnej doby a nutnosti prevedenia servisnej prehliadky dodávateľ a firma MERCI, s. r. o.

Hlavným cieľom tejto zmluvy je teda zabezpečenie celkových pravidelných prehliadok digestorov a médiových stien 1x za 12 mesiacov priamo na pracovisku užívateľa, pri ktorých budú skontrolované tieto spoločné parametre: stav skrytých častí korpusu, tesnosť oliviek ventilov, funkčnosť integrovaných elektronických zariadení, u digestorov ďalej tesnosť a stav napojenia vzduchotechniky, funkcie alarmu, stupeň znečistenia odťahovej štrbiny, bude prevedená výmena lankového závesného okna a pre-tesnenie pracovnej dosky. Potvrdenie o vykonaní servisnej prehliadky bude zanesené na osobitnú stranu návodu k obsluhe a zariadenie bude opatrené výraznou nálepkou s vyznačeným termínom platnosti záruky za dodržania všetkých platných podmienok štandardného zaobchádzania.

O ďalších podrobnostiach možnej spolupráce s firmou MERCI, s. r. o. v oblasti pravidelných servisných prehliadok digestorov a médiových stien Vás radi budeme informovať, ak sa obrátite na naše obchodné oddelenie.

Tieto práce sú spoplatnené v závislosti na počte prehliadok v mieste a vzdialenosti od servisného strediska v Brne.

Vzor textu servisnej zmluvy Vám bude zaslaný na vyžiadanie. 

 

Hlásenie havárií a porúch v pracovnej dobe:

Bc. Michael Ambroz
vedúci servisu

David Piastek
servisné stredisko Brno

Ing. Ondřej Klecán
servisné stredisko Praha

Hlásenie havárií a porúch v dobe mimo štandardnú pracovnú dobu:

Mgr. Radim Appel
nonstop linka pre prípad havárie